Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Fundacji Integralnego Rozwoju Człowieka
WSTĘP

Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony WWW dostępnej w Internecie pod adresem: www.pro-ty.pl.

§ 1
Postanowienia ogólne

 • Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
  • Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204),
  • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Usługi świadczone drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,
  • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
  • Usługodawca – Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka z siedzibą w Częstochowie, Aleja Wolności 35, KRS: 0000661393, NIP: 9492213490, REGON: 366467869.
  • Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu; Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.
 • Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy zamawianiu usługi, przy użyciu strony WWW lub drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.


§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

Usługodawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. udostępnienie oferty Usługodawcy na stronie www.pro-ty.pl
  2. umożliwienie zapisania się na wydarzenie organizowane przez Usługodawcę zgodnie z ofertą o której mowa w lit. a
  3. umożliwienie opłacenia uczestnictwa w wydarzeniu (jeśli opłata jest wymagana) za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayPal lub przelewu elektronicznego za pośrednictwem konta bankowości elektronicznej Usługobiorcy.


§ 3
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 • Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
 • Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
  1. powodujących niestabilność pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom korzystania z usług.
 • W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 • Usługodawca zobowiązuje się chronić komunikację z Usługobiorcą, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, w szczególności dane wprowadzone przez Usługobiorców w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy poprzez zastosowanie certyfikatu SSL. Dane przekazane przez Usługobiorcę są objęte tajemnicą i mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynika z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


§ 4
Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem strony http://www.pro-ty.pl/zapisz-sie#1 jest Fundacja Integralnego Rozwoju Człowieka z siedzibą w Częstochowie, przy al. Wolności 35 ("Usługodawca").
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Usługodawcą. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedmiotu umowy jakim jest udział w wydarzeniu (warsztatach / dniach skupienia / rekolekcjach / spotkaniu) organizowanym przez Fundację.
 • Osobie dokonującej zgłoszenia przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania i żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę do momentu zakończenia organizacji wydarzenia będącego przedmiotem umowy, a także, po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy w postaci marketingu usług własnych polegającego na informowaniu o nowych, planowanych wydarzeniach organizowanych przez Usługodawcę. Wobec przetwarzania danych do realizacji marketingu usług własnych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu.
 • Jeśli na żądanie Usługobiorcy zostanie wystawiona faktura, dane w niej zawarte będą przetwarzane przez Usługodawcę przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego.
 • Dane przetwarzane przez Usługodawcę mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innym podmiotom i osobom, o ile wykażą podstawę prawną uprawniającą ich do żądania udostępnienia danych.
 • Usługodawca informuje, że w czasie trwania warsztatów/dni skupienia/rekolekcji/spotkań organizowanych przez Fundację, mogą być wykonywane zdjęcia oraz nagrywane filmy utrwalające wizerunek uczestników. Zabrany w ten sposób materiał będzie służył jako element promocyjno-marketingowy Fundacji na stronach internetowych/profilach facebookowych/ulotkach.
 • O planowanym utrwalaniu przebiegu wydarzenia o którym mowa w ust. 7 Usługodawca poinformuje Usługobiorcę przed rozpoczęciem wydarzenia oraz przedstawi do podpisania oświadczenie o wyrażeniu lub braku zgody na wykorzystanie wizerunku Usługobiorcy w celach o których mowa w ust. 7.
 • W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na wykorzystanie przez Fundację jego wizerunku, Usługobiorca ma również prawo zgodę wycofać w każdym czasie poprzez złożenie w siedzibie Fundacji pisemnego oświadczenia.


§ 5
Warunki zawierania i rozwiązywania umów

 • Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w postaci organizacji wydarzenia zgodnie z terminem określonym w ofercie zamieszczonej na stronie WWW Usługodawcy, po uprzednim zarejestrowaniu się przez Usługobiorcę na wybrane wydarzenie za pośrednictwem dedykowanego formularza zamieszczonego na stronie WWW Usługodawcy oraz dokonaniu opłaty za uczestnictwo (jeśli opłata jest wymagana).
 • Usługodawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjęcie od Usługobiorcy zgłoszenia do udziału w wybranym wydarzeniu.
 • W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z uczestnictwa w wydarzeniu należy drogą mailową poinformować o zaistniałej zmianie, najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczynającym się wyda.rzeniem. Po tym terminie zadatek nie będzie zwrócony
 • Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku braku możliwości zorganizowania wydarzenia przez Usługodawcę, np. na skutek braku wymaganej minimalnej liczby uczestników, Usługodawca informuje o tym fakcie Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub telefonicznie oraz zwraca wpłacone środki finansowe na konto Usługobiorcy nie później niż 14 dni od dnia wysłanej informacji.


§ 6
Tryb postępowania reklamacyjnego

 • Reklamacje mogą być składane z tytułu:
  1. niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
  2. niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
 • Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 • Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 • Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 • Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 • W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.


§ 7
Postanowienia przejściowe i końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy.Załącznik do regulaminu


Wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 • Połączenie z Internetem.
 • Przeglądarka stron WWW z włączoną obsługą cookies i JavaScript(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari).
 • Posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej w celu prowadzenia korespondencji z Usługodawcą.
Back To Top